INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TVIP SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

1.    Administratorem Twoich danych osobowych jest TVIP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-673), ul. Ra-cjonalizacji 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st., XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000473991, NIP: 113-286-90-43 Regon: 14686422.
 
2.    Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi, wykonania i dostawy produktów firmy TVIP Sp. z o.o.

3.    Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez TVIP Sp. z o.o. prosimy kie-rować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi:

TVIP Sp. z o.o.
ul. Racjonalizacji 5
02 – 637 Warszawa, Polska
e-mail: rodo@tvip.pl

4.    Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania umowy lub zamówienia/zlecenia pomiędzy TVIP Sp. z o.o., a innym podmiotem [Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) i f) RODO].

5.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.

6.    W przypadku wskazania Twojej osoby do kontaktów przez pracodawcę lub inny podmiot, Twoje dane mogą być przetwarzane w celu wykonania i rozliczenia umowy lub zamówienia zawartej pomiędzy TVIP Sp. z o.o., a Twoim pracodawcą lub tym innym podmiotem. Przetwarzanie da-nych będzie w takim wypadku obejmowało bieżące kontakty związane z realizacją takiej umowy lub za-mówienia, sporządzenie i archiwizację dokumentacji z wykonania umowy lub zamówienia oraz docho-dzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami drugiej strony.

7.    Przetwarzanie Twoich danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasad-nionego interesu Administratora jakim jest ochrona praw, wykonanie zawartych umów i uzyskanie z te-go tytułu należnego wynagrodzenia.

8.    Jako Administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarza-nia Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego Administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych   w do-wolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podsta-wie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

9.    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez TVIP Sp. z o.o. stanowi dokument o wyłącznie in-formacyjnym charakterze i nie można z niej wywodzić szczególnych praw lub roszczeń. W celu uniknię-cia wątpliwości, niniejsza Informacja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego i nie może być traktowana jako źródło dodatkowych zobowiązań umownych.